تناظر قوانین سالینگروس با خصوصیّات الکساندری

همانطور که در کتاب یک نظریّۀ معماری دیده‌ایم، سالینگروس، سه قانون برای معماری ارائه نموده است؛ این کار، به گفتۀ خود او برای نشان دادن وابستگی متقابل خواصی است که الکساندر مطرح کرده است. خود او تناظر بین قوانین خود را با خواصی که الکساندر در کتاب یک نظریّۀ معماری معرّفی کرده، بیان نموده است که من آن را در قالب این جدول ارائه می‌کنم:

 

Salingaros Laws Alexanderian Properties Order in Small Scale Alternating Repetition Deep Interlock and Ambiguity Contrast Order in Large Scale Local Symmetries Echoes Not-Seperateness Link Between Small and Large Scales Levels of Scale Thick Boundaries The Void

/ 1 نظر / 39 بازدید
پامنار

هنوز هم می خوانمت