ویژگی‌های نظریه

  1.  نظریه در مکالمه و گفتگو شکل می‎گیرد.
  2. نظریه همواره سوگیرانه و ارزش‌گذارانه است، یعنی هیچگاه عینی و ابژکتیو نیست.
  3. نظریه در فضای عمومی شکل می‎گیرد.
  4. هر نظریه در مکالمه با نظریات دیگر فربه می‏شود.
  5. نظریه همواره به روشی برای کاربست [...] خود نیازمند است.
  6. نظریه همواره امری فرهنگی است. فرهنگ به مفهوم آن چیزی که ما انسان‌ها می‏سازیم.
  7. نظریه یک امر زبانی است، یعنی ساختارهای زبانی، نوع نظریه‏ها را شکل می‎دهند.
  8. نظریه امری بینامتنی است، یعنی برای فهم یک نظریه به درک نظریه‎های مرتبط نیازمندیم.
  9. پشت سر نظریه یک عامل فردی و انسانی وجود ندارد [...] چون نظریه‌پرداز، خود، یک هستی گفتمانی دارد [...].
/ 0 نظر / 29 بازدید