/ 3 نظر / 5 بازدید
مصطفی

Cameron Sinclair: A call for open-source architecture راجع به علم "متن باز" یا "منبع آزاد" تو 10 - 20 سال گذشته بحث زیاد شده جایی که بشر پست مدرن میخواد انحصار طلبی و شاید کاپیتالیزم حاکم بر جوامع علمی تو دوره مدرن و جهان غرب رو بشکونه و به علمی همه فهم باگسترش مردمی با یه سری فاکتور مهم دیگه تحت عنوان متن باز برسه! جایی که خبری از عظمت ها و انسجام های پوچ نیست جایی که خبری از حجم عظیم تجارت برای رسیدن یه بنا با استفاده اشرافی نیست جایی که بشر اسیر تبلیغات نیست و انتخاب معقولانه تر صورت میگیره و ... این ویدیو انتقال این بحث از عوالم نظری و نرم افزاری به محل مورد مطالعه ما یعنی معماری نظر داره. وجود و دیده شدن و گسترش این نظر تو دنیایی که به این رسیده که با فولاد و بتن نمیشه نیاز بشر رو کاملا پاسخگو بود تو این برهه زمانی لازمه تا شاید راهی پیدا بشه برای غلبه بر مشکل مسکن بشر! معماری مردمی که حرف خیلی ها هست و "متن باز" عنوانیه با فاکتورهای ورا رشته ای و قابل انتقال و با فاکتورهای شناخته شده و پاسخ داده تر پیشنهاد میشه ببینید و حتی کلمه ای به این متن باز بیفزایید و گسترش دهی

پسرک

پیدا کردن استادی که میانبر بشه که کم سخت نیس! نموندن تو یه آدم هم به نظرم کم سخت نیست! مثل بابا شدن و امام صادق شدن و خاک بر سر شدن میشه قضیه! کلا کم سخت نیس!

پسرک

راجع به علم "متن باز" یا "منبع آزاد" تو سالهای گذشته بحث زیاد شده جایی که بشر پست مدرن میخواد انحصار طلبی و شاید کاپیتالیزم حاکم بر جوامع علمی تو دوره مدرن و جهان غرب رو بشکونه و به علمی همه فهم باگسترش مردمی با یه سری فاکتور مهم دیگه تحت عنوان متن باز برسه! جایی که خبری از عظمت ها و انسجام های پوچ نیست جایی که خبری از حجم عظیم تجارت برای رسیدن یه بنا با استفاده اشرافی نیست جایی که بشر اسیر تبلیغات نیست و انتخاب معقولانه تر صورت میگیره و ... این ویدیو انتقال این بحث از عوالم نظری و نرم افزاری به محل مورد مطالعه ما یعنی معماری نظر داره. وجود و دیده شدن و گسترش این نظر تو دنیایی که به این رسیده که با فولاد و بتن نمیشه نیاز بشر رو کاملا پاسخگو بود تو این برهه زمانی لازمه تا شاید راهی پیدا بشه برای غلبه بر مشکل مسکن بشر! معماری مردمی که حرف خیلی ها هست و "متن باز" عنوانیه با فاکتورهای ورا رشته ای و قابل انتقال و با فاکتورهای شناخته شده و پاسخ داده تر پیشنهاد میشه ببینید و حتی کلمه ای به این متن باز بیفزایید و گسترش دهید! شاید یه کلاغ چهل کلاغ لازمه این حیطه http://www.ted.com/