آموزش واقعی

به طور کلّی، آموزش، نحوۀ تفکّر دربارۀ اشیاء را به مردم منتقل می‌سازد نه فرآیندهای معمولی فکر را. (...) آنچه در واقع، رضایت خاطر در من ایجاد می‌کند، تنها منتقل ساختن نحوۀ گشودن یک مشکل خاص نیست، بلکه القاء شیوۀ نگریستن صحیح به مسائل است که امکان پرداختن به دشواری‌ها را با موفّقیّت، بدون دریافت کمک از دیگری، به او بدهد.

 

از ریاضیّات چه می‌دانیم

سویر

/ 1 نظر / 41 بازدید
م.ع.ایزدی

با خوندن این کتاب تازه متوجه روند کلاس شدم. ممنون