نسبت عقل و حس

راه درس گرفتن از تجربه، انجام مشاهدات مکرر نیست: سهم تکرار مشاهدات در قیاس با سهم اندیشه، هیچ است. همه چیز در گرو اندیشه ورزی فعال ما در باب جهان است. ما مدام می کوشیم تا تجارب خویش را تفسیر عقلی کنیم. می کوشیم تا آنها را بفهمیم. به عبارت دیگر، بیشتر آنچه می آموزیم با کمک مغز است. چشم و گوش نیز اهمیت دارند ولی اهمیتشان بیشتر در حذف اندیشه های غلطی است که مغز یا عقل پیش می نهد.

کارل پوپر

منطق اکتشاف علمی

مقدمه برای خواننده ایرانی

/ 1 نظر / 4 بازدید
م.ر.

سلام گشنگ دی بی اختیار یاد کتاب حدسها و ابطالها افتادم جناب پوپر حرفهای خوب دارد