ثابت و متغیر در معماری

 ثابت و متغیر در معماری عنوان پایان نامه خانم عاطفه کرباسی است که لطف کرده اند و سمینار اولشان را در اختیار همه دوستان قرار داده اند.

/ 9 نظر / 7 بازدید
مهدی رئیسی

اخیرا حدود یک سال و اندی است روی موضوع ظاهر و باطن در معماری فکر می کنم. ظاهر متغیر است و باطن ثابت. ظاهر و باطن کلماتی قرآنی برای متغیر و ثابت هستند. نکته ی بسیار کلیدی در این حیطه فهم تفاوت سکون و ثبات است. دکتر دینانی این مفاهیم را بخوبی طرح و بحث می کنند. سکون در مقابل حرکت است. همه چیز در این عالم در حال حرکت است (نظریه ی حرکت جوهری). اما چنانکه نفس انسان از کودکی تا پیری در عین حرکتهای بسیار، ثبات دارد، باطن هم وجه باثبات اشیاء است. و تمام تلاش معماران در رخنه کردن به باطن اشیاء است تا مگر بتوانند چیزی بیافرینند که ماندگار و باثبات باشد. شاید بد نباشد به خانم کرباسی اطلاع دهید به قرآن هم رجوعی داشته باشند. و نیز به افکار فیلسوفان معاصر و گذشته. ان شاء ا... از نتایج تتبعات خود دوستان دیگر را نیز بی نصیب نگذارند.

تبریک

تبریک میگم. سمینار خوبی است!

میم

ببخشیداستاد راهنمای ایشان چه کسی هستند؟

مهدی رحیمی موثق

تکلیف امر نو چی می شه که غیر منتظره ست؟ تکلیف نسبت تئوری با واقعیت که سرمایه داری و پول جویی بیشتره چی می شه؟ البته الان مدتها از این نوشته گذشته و من هم اتفاقی دیدم اش .ضمنا معماری را 4 سال پیش هنر اصفهان تموم کردم و خانم دکتر را از اونجا می شناسم. الان هم یک ماهی می شه پژوهش هنر دانشگاه تهران را تموم کردم.

مهدی رحیمی موثق

سلام. امر نو یا رخداد همانطوری که سن پل می مانند دزدی در دل شب فرا می رسد و مستلزم بدعت است در حالی که بدعت در سنت کفرگویی محسوب می شود و جالب است که خود سن پل که بدعت" از میان مردگان برخاستن مسیح "را می گذارد توسط یهودیان به کفر و از سوی یونیان به دیوانگی متهم می شود ویک طرف به دنبال قتل اوست و طرف دیگر به سخره اش می گیرد.

مهدی رحیمی موثق

سلام. امر نو یا رخداد همانطوری که سن پل می گوید مانند دزدی در دل شب فرا می رسد و پیش بینی های مرسوم را برهم زده و بدعت می گذارد همانطوری که خود پل در تاریخ یهود چنین است اما سنت سرسختانه از بدعت تبری می جوید.

مهدی رحیمی موثق

در الاهیات مسیحی که نظریات سن پل در آن وزن سنگینی دارد این نه تولد مسیح و نه از میان مردگان برخاستن اش است که رخداد اصلی است بل بازگشت مسیحا و ورود ش به تاریخ است که پیش بینی های مرسوم و قاعده مند را برهم می زند و خواب حسابگران را آشفته می کند. رخداد بدین تعبیر وارونه شدن نسبت مرگ و زندگی است و به قول آلن بدیو برهم زدن تعادل نظام مند هستی . البته در الاهیات اسلامی خداوند تعالی مطلق دارد اما حکایتهایی که از تولد مسیح در الاهیان مسیحی می شود حاکی از برهم خوردن نه سنت الاهی بل سنت طبیعت دارد. مسیح نه پدر دارد و نه فرزندی پس خانواده که یک رکن زندگی و بن مایه ای است که امروزه در کشورمان نیز برای آن تبلیغ می شود در این امر نو نفی می شود. خانواده ی من نه آنان که از آنها متولد شده ام که وفاداران به رخداد اند . رخدادی که مستلزم قول است و نه اکنون که با شرکت خود سوژه های تاریخی در قلب تاریخ جامه ی عمل پوشانده می شود.

مهدی رحیمی موثق

تفاوت ظریفی است میان اهل سنت و شیعیان که بی شباهت به تفاوت یهود و مسیحیان نیست و از جمله در قضیه ی منجی و رخداد . البته شیعیان نیزمانند مسیحیان برتقابل منجی با قانون تاکید دارند . مسیح یا مهدی موعود می آید تا سنت را جاری کند اما د ر عین حال مسیح می گوید که برای نسخ شریعت موسی آمده است. این نکته ی مشترک میان شیعه و مسیحیان به ویژه آرای پل است چرا که در روایت شیعی نیز ورود مهدی موعود به تاریخ پس از غیبت با نسخ شریعت توام است و رخداد که مثل موجی برمی خیزد نمی تواند در قالب جزیی نگر و محدودبین قانون قرار گیرد. قانون هژمونی یک جزء است بر اجزایی که ازشان محتوازدایی می کند . رخداد سروکار دارد با شکافهای قانون وسنت و الا اگر عطف به شرایط موجود باشد که در وضعیت هضم می شود و رخدادی باقی نمی ماندو شرایط همان است که بود. رخداد امر نو یعنی زیر خورشید و در کره ی خاک ، وضع همیشه آن چنان که بوده نخواهد بود.