آموزش ریاضات برای معماران ـ 1

 

وجوه تشابه و تفاوت فرآیند ذهنی یک ریاضیدان و یک معمار، بستری مناسب برای بررسی­های میان رشته­ای مفیدی است که می­تواند از یک سو، جانمایۀ تحقیقات جدید ریاضی­دانان را فراهم آورد و از دیگر سو، باعث بلوغ در نحوة نگرش معماران به کار طرّاحی شود.

معماری یکی از پیچیده­ترین فرآیندهای ذهنی است که شناخت، گزینش و آفرینش را در هم می­آمیزد؛ ریاضیّات نیز دانشی است که با یافتن الگو در فرآیندها و پدیده­های پیچیده، آنها را ساده و قابل فهم می­نماید. با این بیان، به نظر می­رسد که بررسی ریاضی فعّالیّت معماران به روشن شدن فرآیند طرّاحی بیانجامد. نتایجی که از این بررسی به دست می­آیند، حدّاقل برای دو گروه، مفید خواهند بود:

  •  محقّقان هوش مصنوعی

این گروه، با در دست داشتن توصیفی عملیّاتی از فرآیند ذهنی معماران، موادّ اوّلیّۀ مناسبی برای طرّاحی سامانه­های (سخت­افزاری و نرم­افزاری) شبیه­ساز خواهند داشت.

  • معماران

این گروه با بدست آوردن بینشی عمیق از کار خود می­توانند با درک سره از ناسره، به ارتقاء کیفیّت طرّاحی­شان نائل ­شوند.

مطالعۀ ریاضی معماری، یک سوی رابطۀ ریاضیّات و معماری است که به بازخوانی فرآیند معماری می­پردازد و ممکن است که نتایجی هم برای آموزش ریاضیّات به معماران در بر داشته باشد؛ امّا در اینجا جنبۀ دیگری از مسأله، مورد نظر است. سعی نگارنده این است که با نگاه به فرآیند حرفه­ای معماری، جاهایی از این فرآیند را که مستعدّ ورود ریاضیّات هستند، شناسایی و نوع محتوای آموزشی ریاضی درخور آنها را پیدا نماید.

 

 

/ 0 نظر / 39 بازدید