منابع سودمند در زمینه معماری و محیط

رازجویان، محمود، آسایشبه وسیله معماری همساز با اقلیم، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران، 13٨٨ (چاپ دوم).

-         رازجویان، محمود، آسایش در پناه باد، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران، 13٨٧ (چاپ دوم).

-         لکنر، نوبرت، «گرمایش، سرمایش، روشنایی»، ترجمه علی کی نژاد و رحمان آذری، دانشگاه هنر تبریز، 1385.

-         مور، فولر، «سیستم‌های کنترل محیط زیست (تنظیم شرایط محیطی در ساختمان)»،  ترجمه علی کی‌نژاد و رحمان آذری، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، 1382.

-         واتسون ـ دانلد، لب ـ کنت، «طراحی اقلیمی، اصول نظری و اجرایی کاربرد انرژی در ساختمان»، ترجمه وحید قبادیان، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1372.

-         آلن، ادوارد، نظم معماری/ کاربردهای ساختمان، ترجمه کیومرث زنده دل، نشر چکامه، تهران، 1376.

-         کنسبرگر،‌ ا. اچ. و دیگران، راهنمای طراحی اقلیمی، ترجمه مرتضی کسمایی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، تهران، 1368.

-         اوانز، بنجامین اچ.، نور روز در معماری، ترجمه شهرام پوردیهیمی و پوری عدل طباطبائی، نشر نخستین، تهران، 1379.

-         مک کارتی، بتل، «بادخان، ملاحظات کالبدی باد در ساختمان»، ترجمه محمد احمدی نژاد، نشر خاک، اصفهان، 1381.

-         طاهباز، منصوره، شهربانو جلیلیان، «اصول طراحی همساز با اقلیم در ایران با رویکرد به معماری مسجد»، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران، 1387.

 

 

-          Givoni, B., Man, Climate and Architecture, Applied Science Publoshers Ltd., London, 1976.

-          Givoni, B., Passive and Low Energy Cooling of Buildings, Van Nostrand Reinhold, New York, 1994.

-          Givoni, B., Climate Consideration in Building and Urban Design, Van Nostrand Reinhold, New York, 1998.

-          Hopkinson, R. G., ArchitecturalPhysics, lighting, her Majesty’s Stationary Office, London, 1963.

-          Hopkinson, R. G., P. Petherbridge, J. Longmore, Daylighting”,heinemann, London, 1956.

-          Moore, Fuller, Concepts and Practice ofArchitectural Daylighting,Van Nostrand Reinhold, New York, 1991.

-          Olgyay, Victor, Design with climate, Princeton University Press, Princeton, NewJersey, 1973.

-          Olgyay, and Olgyay, SolarControl and Shading Devices, Princeton UniversityPress, Princeton, New Jersey, 1957.

-          Penwarden, A. D., A. F. E. Wise, WindEnvironment Around Buildings, Building ResearchEstablishment, London, 1975.

-          Pleijel, Gunnar, The Computation of Natural Radiationin Architecture and Town Planning,Victor Peterson’s bokindustriAktiebolag, Stockholm, 1954.

-          Yannas, Simos, Evyatar Erall, JoseLuis Molina, Roof Cooling Techniques, A DesignHandbook,Erath Scan, London, 2006.

-          Fanger, P. O., Thermal Comfort, McGraw Hill Book Company, United State, 1972.

/ 3 نظر / 25 بازدید
منصوره طاهباز

ممنون از شما كه اين وبلاگ جالب رو درست كرديد. اميدوارم علاقمندان بتوانند به خوبي از آن بهره ببرند.

مرتضی ادیب

خانم دکتر طاهباز بسیار ممنونم.