امروز یکی از دانشجویان، معادل واژه رولوه به زبان انگلیسی را از من پرسید. تا جایی که من می‌دانم، در زبان انگلیسی از همان واژۀ survey برای برداشت (رولوه) هم استفاده می‌شود؛ ولی دلایل کافی برای نتیجه‌گیری نهایی در اختیار ندارم. آیا شما چیزی در این مورد می‌دانید؟ مخصوصاً کسانی که در خارجه تحصیل نموده‌اند، اگر محبّت کرده به ما هم نام درسی را که در انجا گذرانده‌اند بگویند، راهگشا خواهد بود.