این مطلب برای دانشجویان درس برداشت از بناهای تاریخی دانشگاه علم و فرهنگ نوشته می شود

درس برداشت ترم جاری، از ۶ قسمت تشکیل شده است، که نمره هر یک از آنها به قرار زیر اعلام می شود:

تمرین اوّل (معرّفی سه بنای تاریخی): ١.٧۵

آلبوم تصویری: ٢.٢۵

آلبوم نوشتاری: ١.٧۵

نقشه‌ها: 7.5

راندوها: 2.25

ماکت: 4.75

هر هفته دیرکرد در تحویل هر یک از موارد، ضریب 0.5 را به نمره آن اعمال می‌نماید.

عدم تحویل هر یک از آلبوم‌ها (تصویری، ترسیمی، نوشتاری) به منزله عدم شرکت در کل درس می‌باشد.