لطفاً در این تصویر به  دو نکته توجه کنید:

  1. نسبت دو ساختمان
  2. نمادین بودن کعبه

خانه خدا در آغوش شیطان

 

در این تصویر، می بینیم که آرزوی باستانی سپاه ابرهه، دوباره زنده شده است. من نمیدانم که آیا کعبه میراث فرهنگی جهانی محسوب می شود یا نه؟ منبع الهام تمام معماری اسلامی هست یا نه؟ چرا یونسکو از این قضیه ناراحت نیست؟

سایۀ شیطان بر سر زائران خانه خدا