توضیحات مفصّلی دربارۀ توسعۀ مسجد الحرام در وبلاگ نقش نگار پیدا کردم که پیشنهاد می کنم بخوانید.

و این توسعه سه بخش دارد...