با توجه به نیاز دوستان فایل e-book دایره المعارف تحقیق کیفی انتشارات sage را می توانید از این لینک دانلود کنید.