شرط می بندم اکه یه روزی قرار باشه برای معماری هم المپیاد برگزار کنند، این اسکیس که در وبلاگ آقای صدرام مطرح شده، حتماً جزو سؤالات اون المپیاد خواهد بود:

قرار است یک مکعب مستطیل و یک استوانه، بنا به ملاحظات و پتانسیل های سایت، با یکدیگر همپوشانی کرده، حجم بنایی دو طبقه با عملکرد اداری را تشکیل دهند.

اگر تقسیمات سلول های فضایی مکعب مستطیل (بنا به ملاحظات عملکردی و پتانسیل های هندسه مستطیل) به صورت موازی، و تقسیمات فضایی استوانه نیز به شکل قطاعی و هم مرکز صورت بگیرد، آنگاه هندسه پلان قسمت همپوشانی (مفصل یا مبدل) و حجم آن را طوری طراحی کنید که ورودی اصلی بنا در این قسمت قرار داشته باشد.