لطفاً یکی از بچه ها که فرودگاه کار کرده و با استانداردهای طراحی اون آشناست، به من بگه ستاره اسرائیل، روی بام ساختمان مرکزی فرودگاه مهرآباد چکار میکنه؟

 

نماد اسرائیل بر روی سقف ساختمان مرکزی فرودگاه مهرآباد قرار دارد


مشاهده نقشه بزرگتر