و این هم تصاویری از میزان پیشرفت پروژه وهابی ـ انگلیسی در خانه خدا

میزان تسلط بنا بر حرم را ببینید

تقریباً آماده است

ابلیسک، نماد شیطان

تقریباً آماده است و فقط منتظرند زمان موعودشان برسد تا آن را افتتاح کنند. کدام زمان موعود؟ اینجا را بخوانید:

ماجرای ساختمانی که در کنار خانه خدا ساخته می شود چیست؟