دکتر پرویز وزیریمراسم بزرگداشت دکتر وزیری، پیر دانشکده معماری دانشگاه شهید بهشتی، روز سه شنبه سیزدهم مهر ماه هزار و سیصد و هشتاد و نه خورشیدی از ساعت 12 و نیم ظهر در دانشکده، برپا می گردد.