مجلس ترحیم دکتر وزیری، امروز یکشنبه یازدهم مهر ماه 89 ساعت یک ربع به هفت تا هشت و نیم در مسجد الرضا واقع در میدان نیلوفر تهران (خیابان آپادانا) برگزار می شود.