دکتر پرویز وزیری که همیشه در پی بزرگ کردن عالم خیال معمارانه ما بود، در گذشت و خاطرات سالهای دور ما را با خود به عالمی بزرگتر برد.