جناب آقای سیاوش پور، دیروز از پایان نامه خود با عنوان آزادی در معماری دفاع کرده، فارغ التحصیل شدند. بدینوسیله به ایشان تبریک عرض می نمایم.

موضوع بحث پایان نامه ایشان مربوط می شود به قوانینی که برای برقراری نظم ساختاری، در مجتمع های زیستی وضع می شود تا از ایجاد آشفتگی در معماری مجموعه، جلوگیری شود. ایشان معتقدند که چنین قوانینی باید بر مبنای هنجارها و بر اساس استدلال محکم شکل بگیرند و در غیر اینصورت، باید از وضع قوانین سردستی و بر مبنای صلاحدید متولّیان امر (برای اینکه صرفاً نظم برقرار شود) دوری جست.

کاش این کار، ۴٠ سال پیش انجام شده بود تا قانون من در اوردی ۶٠-۴٠ درصد که پدر تهران را درآورد، بوجود نمی آمد. پایان نامه ایشان پاسخ محکمی است به عملگرایانی که مباحث نظری را در معماری، بیهوده می پندارند.