خواندن توصیفاتی درباره الکساندر از زبان سالینگروس خالی از لطف نیست. پیشنهاد میکنم یک سری به این صفحه بزنید:

سالینگروس در باره الکساندر می نویسد