دکتر حمید ندیمی در ویکیپدیا

دکتر حمید ندیمی در سایت دانشگاه شهید بهشتی