موجودی است نجیب که در بیابانها و محل های مخروبه زندگی میکند و بندرت برای غذا خوردن و جفت گیری به شهر می آید . گونه آبزیش عمران-آب نامیده میشود ، گونه کوهی آ ن نقشه بردار و دسته اهلی آن در دفتر فنی مشاهده شده و نوع وحشی و درنده آن در نهایت پیمانکار میشود