شهرآئین جشنواره فیلم شهری است که برای جلب مشارکت آگاهانه شهروندان در توسعه و ارتقا کیفیت محیط زندگی شهری­شان برگزار می­شود. این جشنواره یک پروژه همگانی فرهنگی، آموزشی، هنری، تربیتی است و در همین حال می­تواند یک پژوهش کاربردی به شیوه­ای نوین قلمداد شود برای آنکه بتوان به کمک شهروند و برای شهروند، آینده بهتری را برای شهر رقم زد. از این رو شهرآئین می­تواند امکان، فرصت، تلاش و تحولی نو در روند رویدادهای جمعی شهر به شمار ­رود

شرکت در جشنواره برای همگان (فیلم­ساز حرفه­ای، نیمه­حرفه­ای و هر فرد بدون سابقه فیلم­سازی ) با هر نوع ابزار تصویربرداری حرفه­ای و نیمه­حرفه­ای، حتی دوربین تلفن همراه، که بتواند جوابگوی شرایط فنی نمایش دیجیتال باشد، آزاد است.برای شرکت در جشنواره هزینه­ای دریافت نمی­شود.