همه می دانیم که با جستجوی واژه architecture در اینترنت اوّلین چیزیکه می یابیم مربوط است به مبحثی به نام معمار کامپیوتر. شاید برایتان جالب باشد که بدانید منظور اهالی دنیای رایانه ـ از معماری ـ چیست. مطلب زیر را از سایت یک شرکت نرم افزاری برداشته ام:

هر جا که نیاز به طراحی موجودیت یا سیستمی باشد که ابعاد یا پیچیدگی آن از یک واحد معین فراتر رفته، یا نیازمندیهای خاصی را تحمیل نماید، نگرشی ویژه و همه جانبه را لازم خواهد داشت که در اصطلاح به آن ( معماری) گفته میشود. معماری ترکیبی است از علم، هنر و تجربه که در رشتههایی نظیر ساختمان دارای قدمتی چند هزار ساله است. معماری یعنی ارائه توصیفی فنی از یک سیستم که نشان دهندة ساختار اجزاء آن، ارتباط بین آنها و اصول و قواعد حاکم بر طراحی و تکامل آنها در گذر زمان باشد.

برای دیدن اصل مطلب به این نشانی بروید:

http://www.behsad.com/Portal/Default.aspx?tabid=157