مطالبی در مورد Information Processing Model که خودم  برای کلاس دکتر حمید ندیمی (روشهای آموزش و طرّاحی معماری) تهیه کرده ام

مدل پردازش اطلاعات