کسانی که دوست دارند سرنخ هایی در مورد روانشناسی حل مساله بدست آورند، می توانند از فایلی که برای درس روش های آموزش و طرّاحی معماری آماده کرده ام استفاده کنند.

Problem Solving