این فایل، معرّفی مختصر روانشناسی گشتالت است که خانم مهندس کلامی انجام داده اند. از ایشان تشکّر می کنم.

GESTALT PSYCHOLOGY