این فایل پاورپوینت، متضمّن معرّفی مختصری از دیوید آزوبل، روانشناس شناختی است.

با تشکّر از خانم مهندس بختیاری منش

DAVID AUSUBEL