از خانم مهندس بختیاری منش که این پرونده را ارائه نموده اند، سپاسگزارم.

Applications and Misapplications of Cognitive Psychology to Mathematics Education