پرونده ای که در اینجا ارائه می کنم، معرّفی مختصر روانشناسی شناختی است که خانم مهندس بختیاری منش برای درس روشهای آموزش و طرّاحی معماری انجام داده اند و شامل معرّفی مختصر، تاریخچه و منابع مفید درباره این گرایش روانشناسی است. از ایشان تشکّر می نمایم.

برای دریافت فایل، اینجا کلیک کنید.