استاد محمد جعفر خاتمی

در موسم بهار، خزانش فرا رسید

آسمانیان میهمانی گرامی دارند که زمینیان از سوگش داغدارند. روحش شاد.