برای دوستانی که گاه و بیگاه در باب دورۀ دکتری و نحوۀ ورود به آن، با ذوق و شوق فراوان می‌پرسند: 

... چشمت کور! یا این رشته را نمی‌خواندی، یا باید کتاب‌های آقای فلان را می‌خریدی و می‌خواندی...

اصل مطلب را در پژوهشکدۀ نظر بخوانید.


گمانم منظور نویسنده از فلانی، یکی از چهره‌های ماندگار (!!!!!!!!!!!!!) معماری کشور است که این عنوان را از صدا و سیما گرفته است.