از آنجا که کتاب اصول، اثر سترگ اقلیدس را به زبان فارسی نیافتم، لینک نسخۀ انگلیسی تحت وب آن را برای دوستان می‌گذارم. خواندن این کتاب را به کسانی که هندسه را به روش کتب دبیرستانی کنونی، فراگرفته‌اند، بالأخص کسانی که در جلسۀ دو هفتۀ پیش مبانی نظری معماری، در بحث نحوۀ صحیح اندیشیدن، مشارکت داشتند، شدیداً توصیه می‌کنم چرا که نحوۀ تفکّری که در این کتاب، به خوانندۀ پیگیر، القاء می‌شود را جزء ضروریّات حیات عقلانی بشر می‌دانم.

دانشجویان درس ریاضی، در صورت علاقه‌مندی، می‌توانند بعضی از قضایا را ترجمه کنند و تا زمان تحویل پروژه‌های آخر ترم، تحویل بنده بدهند.

 

پایگاه وب کتاب اصول اقلیدس، بازنوشته به زبان ریاضیات معاصر