در حال مطالعۀ کتاب The Geometry of Art and Life به مطلب جالبی برخوردم در مورد ریتم و هارمونی و تناسبات و.... متأسفانه فرصت ندارم مطلب را ترجمه کنم ولی حیف است که آن را نقل نکنم. در اینجا نویسنده، بیان‌ می‌کند که معنای تقارن نزد یونانیان باستان با آنچه ما تقارن می‌نامیم، فرق داشته است و برای معرّفی معنای یونانی تقارن، از ویتروویوس رومی، نقل قول می‌کند:

 

We cannot do better than to give the defenition of Vitruvius: "Symmetry resides in the correltion by measuremenet between the various elements and the whole [...] As in the human body [...] it proceeds from proportion -the proportion which the Greeks called analogia -(it achieves)


cosonance between every part and the whole [...] This symmetry is regulated by the modulus, the standard of common measure (belonging to the work considered), which the Greeks called the number [...] When every important part of the building is thus conveniently set in proportion by the right correlation between height and width, between width and depth, and when all these parts have also their place in the total symmetry of the building, we obtain eurhythmy."