قصد دارم سنّت روخوانی دست اوّل کتاب‌های متفکّران حوزۀ مبانی نظری معماری را ادامه دهم؛ یعنی ادامۀ همان گعدۀ الکساندرخوانی، با کتاب‌های مختلف از متفکران مختلف؛ اگر تمایل به شرکت در این جلسات دارید، در اینجا اعلام آمادگی کنید و اگر پیشنهادی دارید برای نحوۀ انجام کار یا متن خاصی را مناسب می‌دانید برای این کار، لطف کنید همینجا مطرح کنید.