این هم آن نمونۀ تقریر که قولش را داده بودم به بچه‌های کلاس‌های ریاضی و انسان طبیعت معماری:

تقریر درس آشوب