اگر کسی از این دو متن مســـخره دربارۀ سیحون (معمار؟؟) سر در می‌آورد، لطفاً برای من هم توضیح دهد، سپاسگزار خواهم شد:


http://www.etoood.com/NewsShow.aspx?nw=2562
http://www.etoood.com/NewsShow.aspx?nw=2534