همانطور که در کتاب یک نظریّۀ معماری دیده‌ایم، سالینگروس، سه قانون برای معماری ارائه نموده است؛ این کار، به گفتۀ خود او برای نشان دادن وابستگی متقابل خواصی است که الکساندر مطرح کرده است. خود او تناظر بین قوانین خود را با خواصی که الکساندر در کتاب یک نظریّۀ معماری معرّفی کرده، بیان نموده است که من آن را در قالب این جدول ارائه می‌کنم:

 

Salingaros Laws Alexanderian Properties
Order in Small Scale Alternating Repetition
Deep Interlock and Ambiguity
Contrast
Order in Large Scale Local Symmetries
Echoes
Not-Seperateness
Link Between Small and Large Scales Levels of Scale
Thick Boundaries
The Void