کیفیت سطوح در شیوۀ ادراک و چگونگی تعامل مردم با ساختمان‌ها و محیط شهری، نقشی بسزا دارد. شیفتگی به هندسه‌های صاف و برّاق، ما را از محیط اطرافمان جدا می‌کند؛ چرا که قادر نخواهیم بود از طریق حواسّ خود با آنها ارتباط برقرار نماییم. در طول تاریخ، طرح سطوح، از طربق پیوندهای ذهنی، فرد را به ساختار، مرتبط می‌کرد؛ امّا [اکنون] با حذف اطّلاعاتی که در طرح یک سطح، به صورت رمزگونه درج [می‌شدند]، معنا نیز از محیط مصنوع، رخت بربسته است. بدین ترتیب، امروزه یکی از ابزارهای اصلی ارتباط بشر با محیط از بین رفته است.

نیکوس ا. سالینگروس

یک نظریّۀ معماری

فصل نهم