در این دو آدرس اینترنتی، اطّلاعات مفبدی برای دانشجویان دکتری پیدا می شود. همانطور که از اسمشان پیداست، یکی از آنها مخصوص دانشجویان رشته های طرّاحی است و دیگری شامل مطالبی برای دانشجویان دکتری همه رشته ها است. ضمناً از آقای دکتر حمید ندیمی که این آدرس ها را فراهم کرده اند، تشکّر می کنم.

http://www.phddata.org

http://www.jiscmail.ac.uk

phd-design@jiscmail.ac.uk