بخشی از مصاحبه من با دکتر ادیب زاده درباره علت شرکت کردن ایشان در انتخابات چهارمین دورۀ شورای اسلامی شهر تهران