با مرور تاریخ معماری، نیروی محرّک تحوّلات معماری را چه چیزی می‌دانید؟ برای آراء خود از سرزمین میان‌رودان مثال بیاورید.

منطق تاریخی و جغرافیایی تحوّلات تمدّن و معماری بین النهرین را با ترسیمات کافی، توضیح دهید.

عناصر شهری امپراتوری روم را معرّفی کنید.