تاریخ امتحان ریاضی دانشجویان معماری علم و فرهنگ که در درس بنده شرکت داشته‌اند، روز 19 دی ماه جاری، ساعت 14 تعیین شده است.