برای استفاده آسانتر دوستان، ارائه های دانشجویان کلاس نظریه آفرینی (دکتر رازجویان) نیمسال گذشته را در اختیارتان قرار می دهم:

Chapter 1: Introduction

Chapter 2: the Idea

Chapter 4: Statements

Chapter 5: Forms of Theory

Chapter 6: Testing Theories

Chapter 7: Strategies for Developing a Body of Knowledge