لویى کان به اصفهان سفر می کند و هنگامی که در میدان نقش جهان براى نخستین بار، با مسجد شیخ لطف الله روبرو می شود ...