اگر بنا بود در امتحان معماری جهان سؤال سخت بدهم باید این سؤال را می‌پرسیدم: چرا در دوران رنسانس، ریاضیّات، از ابتناء بر هندسه به سمت ابتناء بر حساب حرکت نمود؟