سؤالات امتحان ریاضی چند روز پیشمان را برای علاقه مندان، ارائه می‌نمایم. طبیعاً نظرات خوانندگان محترم، در پیشبرد این مسیر تحقیق، مورد نیاز بنده است. موضوع تحقیق: چرایی و چگونگی آموزش ریاضی به معماران

نظرات شما راهگشای این تحقیق خواهد بود