اگر دو حرف B و J در تصویر مربوط به فلسطین اشغالی، نظرتان را جلب کرده، به ایت تصویر هم دقت کنید.

The High Priestress of the Tarot sitting between Boaz and Jachin.  --> secret arcana (dot) com

کتابی هم به زبان انگلیسی درباره تاروت دارم که در اختیار علاقه‌مندان قرار خواهم داد