این هم نماد دجال در وسط یک میدان در فلسطین اشغالی

نماد دجال در اسرائیل